Általános Szerződési Feltételek

– hatályos 2022. április 1. napjától –

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen általános szerződési feltételek teljes tartalmát, amely maradéktalanul az Ön és a szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. A megrendelés leadásával Ön kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételekben foglalt feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igény bevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

 

 1. Az általános szerződési feltételek és a szerződés hatálya

 

1./ A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: szerződés/ÁSZF/Általános Szerződési Feltételek) a SABAMED Kft. (székhely: 2760 Nagykáta, Gyóni Géza út 13., cégjegyzékszám: 13-09-082035, adószám: 11826956-1-13, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett harlequinstudio.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető fotózási csomagok szerinti fényképészeti szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Vásárló) és Szolgáltató közötti jogviszonyt, a felek jogait és kötelezettségeit foglalja egységes szerkezetbe.

 

2./ A jelen szerződés és az abban foglalt általános szerződési feltételek kiterjednek minden, Szolgáltató által a weboldalon keresztül értékesítésre ajánlott és Vásárló által igénybe vevendő szolgáltatásra, azaz a Vásárlóról vagy a Vásárló érdekkörébe tartozó személyekről/állatokról készült fényképek elkészítésére és a Vásárló részére történő átadására.

 

3./ A jelen szerződés 2022. április 1. napjától visszavonásig érvényes. A jelen szerződés a hatályos állapotot tartalmazza. 

 

4./ A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra, amelynek megrendelése a weboldalon keresztül, elektronikus úton történik. A weboldalon történő megrendelést és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.

 

5./ Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről Szolgáltató weboldalán elérhető formában tájékoztatja Vásárlóit azzal, hogy a módosítást megelőzően már megkötött szerződésekre a szerződéskötéskor hatályban lévő szerződés rendelkezései irányadók. A Szolgáltatóval a módosítást követően szerződött Vásárlókra, a módosított szerződési feltételek irányadók.

 

6./ Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni.

 

7./ A weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, így a fényképezés megrendelésével a Vásárló magára nézve kötelezőként ismeri el a jelen szerződésnek a rendelés leadásakor hatályos állapotát. Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a jelen szerződést és annak minden feltételét alaposan tanulmányozzák, olvassák el, mielőtt a megrendelés mellett döntenek és kizárólag az azzal való teljes körű egyetértésük esetén rendeljék meg a kiválasztott fényképezési csomagot. A megrendelés véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a jelen szerződés feltételeit elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismerje el.

 

8./ Jelen szerződés valamennyi Vásárló felé történő szolgáltatásnyújtásra érvényes, amennyiben a kiszállítás Magyarország területén történik. 

 

9./ A weboldalon keresztül 14. életévét betöltött, azonban 18. életévét még be nem töltött korlátozottan cselekvőképes személy kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával rendelhet meg szolgáltatásokat. A 14. életévét be nem töltött személy a weboldalon keresztül megrendelést nem adhat le, nevében a szülői felügyeletet gyakorló személy jogosult eljárni a megrendelés során.

 

10./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését törölje, ha a szolgáltatás csalárd, spekulatív vagy rosszhiszemű igénybevételét észleli a Vásárló részéről.

 

11./ A Vásárló fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt termék(ek) nem kereskedelmi célokat szolgálnak vagy nem a saját magukat foglalkoztatók szakmai tevékenységét szolgálják. Ezzel szemben nem fogyasztónak, hanem vállalkozónak minősül minden olyan, jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez.

 

12./ Szolgáltató saját vállalkozása és szolgáltatásainak biztonsága érdekében nem engedélyez olyan vásárlást, ahol egy rendelés értéke és a tételek száma a szokásos fogyasztói mennyiséget meghaladja. A szokásos fogyasztói mennyiség meghatározása az általános gyakorlaton alapszik, azonban Szolgáltató esetről esetre szabadon jogosult meghatározni, hogy az adott rendelés mennyiségi korlátozását milyen értékben és mértékben határozza meg.

 

13/ A jelen szerződés és annak teljes szövegezése kizárólag magyar nyelven került kiadásra és az kizárólag magyar nyelven értelmezendő.

 

14./ A Felek között a szolgáltatás nyújtásával és a szolgáltatással elérhető eredmény (fénykép) megvásárlásával magyar nyelven létrejött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Szolgáltató a szerződéskötésről a Vásárló által a megrendelés során megadott e-mail címre visszajelzést küld, amelyet Vásárló kifejezetten elfogad és elismer a szerződéskötés visszaigazolásaként.

15./ A Szerződés megkötésére távollevők között kerül sor, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

16./ Vásárló a weboldalon történő megrendelés során, önkéntesen megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait (teljes név, e-mail cím), amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel.

17./ A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 1. A szerződés megkötése és az általános szerződési feltételek elfogadása. A Szolgáltató adatai.

 

1./ A jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a jelen fejezetben foglaltak szerint: 

2./ A szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott – a weboldalon feltüntetett fotózási csomagok szerinti – fényképészeti, az ezzel kapcsolatos fotográfiai utómunkák elvégzésével együtt, szolgáltatások összessége és – a weboldalon feltüntetett és Vásárló által szabályszerűen megrendelt fotózási csomagok szerinti fényképek megvalósítása, szolgáltatása („Fényképezés”).

3./ Vásárló szerződéskötési szándékát a Szolgáltató online felületén, azaz a harlequinstudio.hu elnevezésű weboldalán – fényképezési csomagtól függően – Google naptárban történő időpont választás útján, a weboldal útján történő üzenetküldéssel vagy e-mail útján jogosult a Szolgáltató részére jelezni.

4./ Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy Szolgáltató önkéntes és egyoldalú döntése alapján, saját alkotói szabadsága szerinti beállításban és – a weboldalon feltüntetett fotózási csomagok szerinti – példányszámban jogosult és köteles a Fényképezést, mint szolgáltatást nyújtani.

5./ Szolgáltató fenntartja a jogot a Fényképezés kezdési időpontjának a megváltoztatására.

6./ Annak érdekében, hogy a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet a Szolgáltató nyújtani tudja, jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy Szolgáltató alvállalkozóinak saját alkotói szabadsága szerinti önkéntes és egyoldalú döntése alapján a Fényképezés, mint szolgáltatás ideje alatt készült nyers fényképekből történő azon fényképek kiválasztása, amelyek a Szolgáltató által képviselt és egyoldalúan meghatározott minőségi szintet eléri és amelyek közül a fényképezési csomaghoz tartozó példányszámban Vásárló kiválaszt, és amelyeken Szolgáltató fotográfusi utómunkát végez, továbbá amelyeket – a megrendelt fotózási csomagban meghatározott keretben – a Vásárló által elérhetővé és kiválaszthatóvá tesz. Vásárlót ezt követően Szolgáltató elektronikus levél útján értesíti a Fényképek elkészüléséről, és a Vásárló ezen elektronikus (e-mail) útján történt értesítést követő 1 (egy) héten belül jogosult és köteles a Szolgáltató által megadott URL címről a fényképeket letölteni. Ha ezen időintervallumon belül Vásárló nem tölti le az általa kiválasztott fényképeket, a Szolgáltató ismételt értesítést küld elektronikus úton, a Vásárló által a megrendelés során megadott e-mail címre. Vásárló ezen elektronikus (e-mail) útján történt értesítést követő 1 (egy) héten belül jogosult és köteles a Szolgáltató által megadott URL címről a fényképeket letölteni. Amennyiben ezen ismételt értesítést követő 1 (egy) héten belül sem történik meg a Vásárló által a Fényképek kiválasztása és letöltése, úgy Szolgáltató jogosult a Fényképeket az URL címről eltávolítani, amelyeket felek külön egyeztetése alapján és szerint a Vásárló 1 (egy) éven belül jogosult a Szolgáltatótól átvenni.

7./ A jelen szerződés elfogadása: Vásárlónak a weboldalon történő megrendelés véglegesítésekor, a megrendelés leadásával egyidejűleg, a fizetési folyamat megkezdése előtt van lehetősége megismerni, értelmezni és magára nézve kötelezőnek elismerni az ott közzétett jelen szerződést, amelyet a weboldal felületén az „Általános Szerződési Feltételek” beágyazott linkre kattintva érhet el. Vásárló a jelen szerződés tartalmával egyező akaratnyilatkozatát és egyetértését, valamint a jelen tartalomnak megfelelő szerződéskötési szándékát a beágyazott link mellett található üres négyzet kipipálásával és a megrendelés leadásával jelezheti Szolgáltató részére. Azzal, hogy Vásárló elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű, beágyazott linken közzétett jelen szerződést, valamint Szolgáltató „Adatvédelmi Tájékoztatóját” ugyanezen a módon, majd a rendelését leadja és a fényképezési csomag szerinti végösszeget vagy előleget megfizeti Szolgáltató részére, Vásárló a szolgáltatás jelen szerződésben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt tartalmának megfelelő feltételekkel való igénybevétele mellett dönt. 

 

8./ A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amellyel a számla végösszege Szolgáltató megjelölt bankszámlájára egyösszegű teljesítéssel hiánytalanul beérkezik.

 

9./ A Szolgáltató adatai:

 

Név: SABAMED Kft.

Székhely és postai cím: 2760 Nagykáta, Gyóni Géza út 13., …………..

Cégjegyzékszám: 13-09-082035

Adószám: 11826956-1-13

E-mail cím:

 

III. A szolgáltatások kategóriái és a szolgáltatások díja

 

1./ Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a weboldalon keresztül:

 

Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással a Szolgáltató különböző fényképezési csomagokat ajánl fel a Vásárló részére, amely csomagok leírását a Vásárló az egyes csomagok mellett található leírásból ismerhet meg. 

 

2./ A jelen III. fejezetben foglalt egyes termékek tartalmának és árának vonatkozásában a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalom és árazás irányadó. A Vásárló által választott és megfizetett szolgáltatás tartalmának és árának érvényesen az a tartalom és ár tekintendő, amely a szolgáltatás csomag megrendelésekor Szolgáltató weboldalán szerepelt. Az árak fényképezési csomagonként kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák a szolgáltatások ellenértékét, ezen belül az általános forgalmi adót. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül hajtson végre általa szükségesnek ítélt módosításokat a termékek listáját és árát illetően, így korlátlan rendszerességgel jogosult frissíteni a termékek listáját és árát a webáruházban.

 

 1. A rendelés menete és a szerződés teljesítése

 

1./ A Vásárló a harlequinstuido.hu weboldalon a fényképezési csomagok közül kiválasztja az általa igénybe veendő fényképezési csomagot. A rendelési folyamat során a szolgáltatásokkal és árakkal kapcsolatos információk megerősítéshez kötöttek és nem kötelező érvényűek.

 

2./ Szolgáltatás kiválasztása: Fényképezési csomagtól függően a Vásárló megrendelését e-mail útján, a weboldal útján történő üzenetküldéssel, valamint Google naptár beágyazásával történő kattintással adhatja le. Szolgáltató ezt követően fényképezési csomagtól függően visszaigazolást ad a választott időpontról a Vásárló részére.

 

3./ Fizetési mód kiválasztása és a választott termék(ek) megfizetése: Vásárló a megrendelés leadásával és az időpont kiválasztását követően a weboldal útján, a Barion rendszerre történő továbbirányítással, vagy a Szolgáltató más, mindenkori fizetési szolgáltatások kezelésére szerződött partnerén keresztül kiegyenlítheti a számla teljes végösszegét.

 

A Barion rendszer vonatkozásában a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az online bankkártyás fizetések a Barion által üzemeltetett rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el, azokat a Szolgáltató nem kezeli. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Vásárló a fényképezési csomagtól függően, illetve további szolgáltatás vagy más idejű szolgáltatás igénybevétele esetén lehetőséget biztosít arra, hogy a megfizetett összeg és a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás ellenértékének különbözetét a Vásárló a fényképezés helyszínén készpénzes vagy bankkártyás fizetés útján teljesítse a Szolgáltató részére.

 

4./ Elektronikus számla kiállítása: Szolgáltató a Vásárló által a rendelési felületen feltüntetett számlázási névre és címre állítja ki fényképezési csomagtól függően a díjbekérőt, az előlegszámlát, valamint a végszámlát. Vásárló, mint a szolgáltatást megrendelő személy személyazonosságán nem változtathat. A számlát Szolgáltató a rendelés során megadott e-mail címre, elektronikus úton küld meg Vásárló részére. Vásárló a jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató részére elektronikus számlát állítson ki.

 

 1. A termékek visszaküldése, elállási/felmondási jog gyakorlásának korlátozása

 

1./ A Vásárló által rendelt szolgáltatásoktól való elállásra különböző eljárások alkalmazandók, a jelen fejezetben foglaltak szerint.

 

2./ Visszaküldés kizárása: Tekintettel arra, hogy a Vásárló által igénybe vett szolgáltatás egyedi, a Vásárló személyét vagy az ő érdekkörében álló személyeket ábrázolják a fényképek, a szerződéstől elállni a fényképezés megtörténtét követően nem lehet. 

 

3./ Fényképezési időpont lemondása, elállási/felmondási jog gyakorlása:

 

3.1./ Amennyiben Vásárló a Szolgáltatóval egyeztetett fényképezési időpontot 72 órán belül lemondja, úgy Szolgáltató jogosult a Vásárló által előzetesen megfizetett teljes összeget megtartani, annak visszafizetésére a Szolgáltató nem köteles. Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatóval egyeztetett fényképezési időpontot 72 órán túli időpontban mondja le, úgy Szolgáltató e-mail útján felajánl 3 további időpontot, amely közül Vásárló jogosult új időpontot választani vagy Vásárló választásának megfelelően, illetve amennyiben a további időpontok sem megfelelőek a Vásárló részére, a Szolgáltató az előzetesen megfizetett teljes összeget vagy az előleg összegét visszafizeti a Vásárló részére. Szolgáltató ugyanígy kötelezettséget vállal arra, hogy vis maior esetén, azaz minden olyan körülmény fennállása esetén, amely Vásárlónak nem felróható okból következett be (így különösen, de nem kizárólag a COVID-19 pandémia miatti megbetegedés vagy más betegség, a fényképezés helyszínéről történő utazás, illetve a vis maior tipikus esetei, mint például a háború, nemzetközi viszály, gazdasági válság stb.), hogy a Vásárló által előzetesen megfizetett összeget a Vásárló részére visszafizeti.

 

3.2./ Amennyiben a fényképezés vonatkozásában új időpont nem került kiválasztásra, Vásárló 14 napon belül, de 72 órán túl jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vásárló jogosult 14 napon belül, de 72 órán túl indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

3.3./ Ha Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: ………………, e-mail cím: ………… Ebből a célból felhasználhatja a jelen szerződésben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

3.4./ Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

3.5./ Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a 3.1./ pont szerinti eseteket. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja Szolgáltató, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló hiteles módon nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. Kellékszavatosság – Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

 

1./ A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

 1. a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 
 2. b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
 3. c) Választott kellékszavatossági jogáról Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

 

2./ Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Szolgáltatóval. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló már nem érvényesítheti.

 

3./ Vásárló Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

4./ A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

VII. Termékszavatosság – Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

 

1./ Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

2./ A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

3./ Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

4./ Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

 

5./ A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

6./ A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

7./ Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

VIII. Elállási/felmondási nyilatkozatminta

 

„A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelő elállási/felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: * 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt”

 

 1. Egyéb jognyilatkozatok

 

1./ Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

2./ Vásárló minden, az általa a Fényképezés helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott kárért felelős.

3./ Vásárló a Fényképezésen saját felelősségére vesz részt, Szolgáltató a Fényképezésen bekövetkező – Szolgáltatónak fel nem róható – kárért felelősséget nem vállal.

4./ Vásárló által a Fényképezésen saját eszközei, felszerelése, ruházata használatából eredő hiányosságokért és minőségi hibákért, illetve az azokban a Fényképezés ideje alatt bekövetkező károkért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

5./ Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Fényképezés teljes ideje alatt a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet tartsa, a Vásárló köteles Szolgáltató és alvállalkozóinak szakmai utasításait követni, azzal, hogy Szolgáltató a Fényképezés ideje alatt bekövetkező természeti, időjárási jelenségekből, vis maior helyzetekből adódó, a minőséget befolyásoló behatásokért felelősséget nem vállal.

6./ A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezést a Szolgáltató helyett, a Szolgáltató által kijelölt és megbízott, más Szolgáltató nyújtsa. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató előre nem látható okból kifolyólag nem tudja a Fényképezést megtartani és arra más szolgáltatót sem tud megbízni, úgy Szolgáltató köteles a Vásárló részére új időpontot felajánlani, új időpontban való megegyezés hiányában pedig a Vásárló által megfizetett összeget a Vásárló részére 3 (három) banki munkanapon belül átutalással teljes egészében visszatéríteni, azzal, hogy Szolgáltató a Vásárló által már megfizetett díjon felül semmilyen más költséget nem köteles a Vásárlónak megfizetni.

7./ Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy jóhiszemű legjobb tudomása szerint saját és a Fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy egészségi és fizikai állapota alapján a Fényképezésen való részvételre alkalmas, annak akadálya nincs. Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Fényképezésen önkéntes és szabad akaratából vesz részt, illetve a Fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy esetében a kapcsolatos, a hatályos jogszabályok szerinti szükséges engedélyek, hozzájárulások birtokában van, így a kiskorú személynek a Fényképezésen modellként való részvételének törvényes akadálya nincs.

 

 1. Szerzői jog

1./ A Fényképezés során a Szolgáltató által készített fényképek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Azokat a Vásárló kizárólag Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatják fel (terjesztés, nyilvános előadás, nyilvános közvetítés, átdolgozás, kiállítás, publikáció, prezentáció, oktatás, értékesítés, többszörözés, stb.) üzleti céllal. Szolgáltató, mint cég, mint jogi személy, fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezésen készült felvételek (fényképek) felhasználása felett részleges jogot gyakoroljon: a Szolgáltató kérheti, de akár le is tilthatja a saját kreditjeinek megjelölését a készült fényképek felhasználásakor, így Vásárló köteles lehet kreditet adni a Szolgáltatónak, azaz a Vásárló ekkor köteles megjelölni a Szolgáltatót a fénykép felhasználásainál a publikációja során. Jogtalan és jelen ÁSZF ponttal ellentétes, abba ütköző felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint használati díjra jogosult, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Vásárló kifejezetten elismer, nyugtáz és vállal megfizetni.

 1. A felek közötti kommunikáció. A szerződés megszűnése

 

1./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelését indokolással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa. 

 

2./ A jelen szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével megszűnik.

 

3./ Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy az azonnali hatályú felmondásra irányuló jognyilatkozatuk a másik fél részére a felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Szolgáltató e-mail címének a jelen szerződésben rögzített e-mail cím minősül, míg Vásárló részéről a Vásárló által a szolgáltatás során kommunikációs formaként használt bármely e-mail címe elfogadottnak minősül.

 

4./ A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

 

XII. Titoktartási kötelezettség

 

1./ Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

XIII. Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat

 

1./ Vásárló a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye. Vásárló a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai tárolásának időtartama a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.

 

2./ Szolgáltató bármely, Vásárlótól kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Vásárló kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

 

3./ Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelét, hogy szolgáltatási tevékenysége során Szolgáltató adatkezelőnek minősül, mely során Vásárló hozzájárulásával kezelheti a szolgáltatást igénybe vevő érintett személy (Vásárló) személyes adatait Szolgáltató webáruházban közzétett „Adatvédelmi Tájékoztató” elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően.

 

4./ A Vásárló, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult tájékoztatást kapni, betekinteni, másolatot kapni az őt érintő személyes adatokról. Az érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogosult továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: http://naih.hu; Postacím: 1363 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1530 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400.

 

5./ Szolgáltató teljeskörű adatkezelési tevékenységét, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.

 

XIV. Záró rendelkezések

 

1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire.

 

2./ A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

 

3./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

 

4./ Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Vásárló erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31).

 

5./ A Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; telefonszám: (1) 450-2598; e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu. Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen, postai úton vagy e-mailben.

 

6./ Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kötik meg.